miércoles, 26 de febrero de 2014

Actividades 3ª e 4ª Semana de febreiro (imaxes)

Delimitación  parcelas con baldosas ou azulexos

Construcción do pequeno invernadeiro. 1ª fase

Creación de sementeiros de calabacín cos alumnos de 6ºA

Vista das parcelas preparadas para a súa limpeza

Explicación na pizarra de sementes e as variedades transxénicas (neste caso o calabacín)

Elaboración de sementeiros por alumnos de 6º


domingo, 16 de febrero de 2014

Imaxes de actividades xaneiro-febreiro 2014

Aqui están algunhas das imaxes das actividades realizadas na horta ou no laboratorio-aulario
Preparación e limpeza do terreo da hortaPoda de frutais na horta

Elaboración de fichas, herbario.

Explicación da elaboración de sementeiros


Regado diario por parte dos alumnos dos sementeiros  Plantado de plántulas de pementos de Padrón por parte dos alumnos de 6º
Recollida da auga da chuviaMontaxe das mesas do cobertizo (vellas mesas de tenis de mesa e pupitres)Taboleiro da horta


Palets a modo xardin vertical
Poda de frutais do xardín 

Actividades de xaneiro-febreiro 2014

As actividades que estamos a realizar podemos dividilas en 4 espacios ou ámbitos de realización:
1.- Laboratorio-aulario
2.- Aula formal (clase).
3.- Cobertizo (alpendre).
4.- Horta.
     Aínda q podemos engadir tamén as actividades ou tareas que farán na casa ou fóra do colexio.

Comezamos as actividades cos alumnos de 6º de Primaria dende o 9 de xaneiro e estas foron algunhas das actividades feitas:

Aula/Laboratorio
-Presentación do proxecto da horta escolar na titoria do xoves 9 de xaneiro.
-Recollida de materiais de reciclaxe e refugallo: diferentes envases plásticos ( botellas, tetra-bricks, iogures..), cartóns...
-Elaboración de sementeiros cos envases recollidos no laboratorio (leituga, fabas, lentellas..)
-Creación do taboleiro, mural e o blog do horto escolar (huertoescolarciamaria.blogspot.com)
-Regado diario por turnos dos sementeiros.
-Observación cos microscopios de sementes, flores, e fichas do herbario.
-Explicación e teoria sobre a creación de sementeiros, terra (turba, substratos, etc..).Clase teórico-práctica sobre sementes e sementeiros de variedades locais ou rexionais (pementos de Padrón, cebolas, tirabeques,...)
-Plantado de plántulas de: cebolas, pementos de Padrón e leitugas.
-Observación de sementes como: guisantes, tirabeques, pementos, cenoiras, cebolas varias, herbas aromáticas, cacahuete, fabas, cabazas, sandías....e plantado de algunhas.
-Comezo da recollida do material para os xardíns verticais (botellas de auga..).
-Elaboración dos 2º sementeiros (a partir do 17 de febreiro, exs: calabacín , cabaza)

Alpendre/cobertizo
-Limpeza do cobertizo ou alpendre.
-Montaxe de mesas, estanterías, distribución espacio.Colocación materiais e ferramentas.
-Colocación de palets (reciclados) para xardíns verticais.
-Pintado paredes (pendente do tempo).
-Barnizado da porta (pendente do tempo).

Horta
-Limpeza e selección de materiais (pedras, follas, plásticos, vidro...)
-Medición e delimitación dos espacios (pasillos, parcelas...)
-Poda de árbores: limoneiros, frutais...
-Plantado de flores: hortensias e xeranios...
-Colocación de composteiros: comezo da elaboración de compost vexetal.
-Recollida de auga da chuvia con bidóns de plástico de reciclado.
-Construcción de un pequeno invernadeiro (pendente en febreiro).
-Transplatado de plántulas ao invernadeiro pequeno ( de leituga, pementos e cebolas)

Algunhas imaxes das actividades realizadas durante os meses de xaneiro e febreiro:

 Taboleiro coas actividades ata agora.

Sementes de variedade locais (cebolas, tirabeques, fabas, pementos,) e outras aromáticas.

Composteiros na horta

Diferentes sementeiros con diversos envases


martes, 4 de febrero de 2014

O seu por qué!!

En castellano:

Los huertos escolares son áreas cultivadas alrededor o cerca de los colegios o escuelas y se emplean con numerosos fines didácticos-pedagógicos. Fomentan el trabajo cooperativo con fines educativos e incluso productivos. Podemos afirmar que el huerto es un excelente recurso que se puede usar en todos los niveles educativos, para convertir los centros educativos en lugares que posibiliten al alumnado múltiples experiencias acerca de su entorno natural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él entorno, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación Ambiental. Es un recurso interdisciplinar, transversal que contribuye y ayuda a descubrir e interpretar la realidad, la globalidad de la naturaleza, en la que todo está relacionado, todo forma parte de todo: el agua, el sol, la tierra, los alimentos, el trabajo, el esfuerzo, la ecología....


En galego:

Os hortos escolares son áreas cultivadas arredor ou preto dos colexios ou escolas e empréganse con numerosos fins didácticos-pedagóxicos. Fomentan o traballo cooperativo con fins educativos e mesmo produtivos. Podemos afirmar que o horto é un excelente recurso que se pode usar en todos os niveis educativos, para converter os centros educativos en lugares que posibiliten ao alumnado múltiples experiencias acerca do seu ámbito natural, entender as relacións e dependencias que temos con el ámbito, e poñer en práctica actitudes e hábitos de coidado e responsabilidade ambiental; experiencias interesantes para o desenvolvemento das capacidades fundamentais en Educación Ambiental. É un recurso interdisciplinar, transversal que contribúe e axuda a descubrir e interpretar a realidade, a globalidade da natureza, na que todo está relacionado, todo forma parte de todo: a auga, o sol, a terra, os alimentos, o traballo, o esforzo, a ecoloxía....


In english

The school gardens are areas cultivated around or near the schools or the schools and are in use with several pedagogic didactic intentions. To promote the cooperative work with educational ends and even productively. We can affirm that the garden is an excellent resource that can be used in all the levels of the education, of turning the schools into places that allow multiple experiments to the students it brings over of his natural environment, they understand the relations and dependences that we it have low, and to put in practical attitudes and habits of care and environmental responsibility, interesting experiences for the development of the fundamental skills in the environmental education. It is a characteristic to interdiscipline,
cross street that contributes and helps to find and to interpret the reality, the totality of the nature, where everything is connected, everything is a part of everything: water, the Sun, land, food, work, the effort, ecology....Comezamos!!!

No mes de xaneiro deu comezo a andadura do horto escolar ecolóxico da Compañía de María de Santiago que xurde coma unha iniciativa pioneira do colexio e a Escola de Pais e Nais (coa creación da Asociación Solidaria para a Formación e a Creación de Empleo).

Un pouco de historia!!
O espazo do horto escolar xa existía anteriormente a este proxecto, aínda que levaba abandonado uns anos. Puntualmente fora utilizado no anterior período dende a iniciativa dunha profesora xa xubilada, e outro profesor, como un espazo de aprendizaxe para os alumnos de diversificación e máis tarde puntualmente, para os alumnos de Educación Infantil.
A finais do curso 2012-2013 preséntase o proxecto promovido pola Escola de Pais e Nais e dirección, e créase a Asociación Solidaria pola Formación e a Creación de Emprego do colexio para reactivar esta experiencia.
No 1º trimestre do curso escolar 2013-2014 comeza a selección do candidato en colaboración coa USC.
A comezos do ano 2014 dá os seus primeiros pasos o proxecto do horto escolar coa contratación dunha bióloga. (Fase I)
A premisa fundamental debe ser: un horto escolar ecolóxico *OBXECTIVOS XERAIS:

O obxectivo principal do horto era recuperar un espazo en desuso e aproveitalo como lugar de aprendizaxe e participación do alumnado noutro tipo de ámbito e fóra do currículo formal.
Diriamos que se trata de transformar un proxecto de horto escolar nun proxecto integrado que facilita a adquisición das CC.BB. xa que é un recurso didáctico multidisciplinar e transversal.
Poderiamos incluílo como o punto de saída dunha verdadeira educación ambiental na escola entendendo como educación ambiental o proceso interdisciplinar que debe preparar para comprender as interrelacións dos seres humanos entre si e coa natureza, enmarcándoo todo dentro dun proxecto educativo global.

Un poco de historia!!
El espacio del huerto escolar ya existía anteriormente a este proyecto, aunque llevaba abandonado unos  años. Puntualmente había sido utilizado en el anterior periodo desde la iniciativa de una profesora ya jubilada, y otro profesor, como un espacio de aprendizaje para los alumnos de diversificación y  más tarde puntualmente, para los alumnos de Educación Infantil.
 A finales del curso 2012-2013 se presenta el proyecto promovido por la Escuela de Padres y Madres y dirección, y se crea la Asociación Solidaria para Formación y  la Creación de Empleo del colegio para reactivar esta experiencia.
En el 1º trimestre del curso escolar 2013-2014 comienza la selección del candidato en colaboración con la USC.
A comienzos del año 2014 da sus primeros pasos el proyecto del huerto escolar con la contratación de una bióloga.(Fase I)

La premisa fundamental debe ser: un huerto escolar ecológico *OBJETIVOS GENERALES:


El objetivo principal del huerto era recuperar un espacio en desuso y  aprovecharlo como lugar de aprendizaje y participación del alumnado en  otro tipo de entorno y fuera del currículum formal.
Diríamos que se trata de transformar un proyecto de huerto escolar en un proyecto integrado que facilita la adquisición de las CC.BB. ya que es un recurso didáctico multidisciplinar y transversal.

Podríamos incluirlo como el punto de salida de una verdadera educación ambiental en la escuela entendiendo como educación ambiental el proceso interdisciplinar que debe preparar para comprender las interrelaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, enmarcándolo todo dentro de un proyecto educativo global.